Privacybeleid

Privacybeleid
De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom gebruiken wij uw gegevens alleen met strikte inachtneming van de toepasselijke beginselen inzake gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna "GDPR" genoemd) in heel Europa van toepassing. Vanaf vandaag willen wij u in detail informeren over hoe DoveoStore persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de nieuwe verordening (zie artikel 13 e.v. van de GDPR). Lees onze Privacy Policy aandachtig door. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres.
1. Overzicht van het beleid
De volgende gegevensbeschermingsbepalingen informeren u over het soort en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens door "DoveoStore", "wij", "ons" of "onze". Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren. Het gebruik van onze applicaties, producten, diensten, technologieën of functionaliteiten en alle pagina's, applicaties en bijbehorende diensten (gezamenlijk aangeduid als "Aanbod") is onderworpen aan dit Privacybeleid.

In het kader van een nieuwe registratie en/of via een passende uitleg aan bestaande klanten, bevestigt u dat u akkoord gaat met dit Privacybeleid en uitdrukkelijk instemt met de verwerking, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens op de hier beschreven wijze.

De verwerking van gegevens door DoveoStore kan in twee categorieën worden onderverdeeld:
● Alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met DoveoStore worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract en/of de voorbereiding van het contract. Indien ook externe dienstverleners bij de afwikkeling van de overeenkomst betrokken zijn, bijv. betalingsdienstaanbieders, optimaliseringsdiensten, hostingproviders, enz. worden uw gegevens, voor zover nodig, aan hen doorgegeven.
Wanneer u gebruik maakt van ons aanbod, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen uw terminal en onze server of de server van de diensten die wij gebruiken. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De aldus verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om ons aanbod verder te optimaliseren.
Volgens de vereisten van de GDPR hebt u verschillende rechten die u bij ons kunt doen gelden. Dit omvat het recht om uw toestemming voor de verwerking van geselecteerde gegevens, met name de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden, op elk moment in te trekken. De mogelijkheid om uw toestemming in te trekken wordt altijd op een typografische manier aangegeven. Meer informatie over uw rechten vindt u hieronder in een aanvullende paragraaf en in de afzonderlijke beschrijvingen van de respectieve gegevensverwerking.

Ons aanbod geldt alleen voor personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Indien je de bovengenoemde minimumleeftijd nog niet hebt bereikt, mag je alleen gebruik maken van onze Aanbiedingen indien en voor zover je ouders hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd en je ons voldoende bewijs van deze instemming hebt verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met: contact@Doveo-store.com

2. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door DoveoStore als verantwoordelijke voor de verwerking onder de GDPR voor de volgende aanbiedingen: www.Doveo-store.com .
3. Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd en categorieën van ontvangers.
3.1. GEBRUIK VAN ONS AANBOD
Wanneer u gebruik maakt van ons aanbod, met name van onze website of applicatie, wordt door de applicatie of browser die op uw terminal wordt gebruikt automatisch informatie naar onze servers gestuurd en tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en in het logbestand opgeslagen tot ze automatisch of manueel wordt gewist:
● het IP-adres van het gebruikte apparaat,
de datum en tijd van toegang,
de naam en URL van het bestand waartoe toegang is verkregen, de website/toepassing van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL),
● de unieke identificatie van de browser die u gebruikt,
● de naam van uw internetprovider.
De verwerking van bovengenoemde gegevens geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Op deze plaats willen wij erop wijzen dat de verzamelde gegevens ons niet in staat stellen u persoonlijk te identificeren of conclusies over u te trekken. Wij gebruiken het IP-adres van uw terminal en de andere hierboven vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:
om er zeker van te zijn dat de verbinding correct tot stand is gebracht,
● om een comfortabel gebruik van ons aanbod te garanderen
om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en,
om andere administratieve taken uit te voeren.
De gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen en worden vervolgens automatisch gewist. Daarnaast gebruiken wij, als onderdeel van ons Aanbod, cookies, tracking tools, targeting procedures en interfaces naar andere diensten, bijvoorbeeld naar social media platforms, betalingsdiensten of app store providers. De precieze procedures en de wijze waarop uw gegevens voor dergelijke doeleinden worden gebruikt, worden nader toegelicht in punt 4 hieronder.
3.2. SLUITING, UITVOERING OF BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST
Verwerking van gegevens bij de sluiting van het contract

Wij definiëren onze diensten als gepersonaliseerde technologie voor gezondheidsmonitoring: onze technologie levert een reeks gegevens over uw gezondheid en welzijn op basis van uw metriek en gegevens.

In dit verband verwerken wij gegevens die noodzakelijk zijn voor de sluiting, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst. Deze gegevens omvatten met name:
● e-mail adres,
● voornaam en achternaam, indien van toepassing
facturerings- en betalingsgegevens,
● gegevens die door u zijn ingevoerd en door het gebruik van ons Aanbod zijn gegenereerd, zoals geslacht, leeftijd en lengte, gewicht, enz.
De gebruikte rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1, onder a) en b), van de GDPR en artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR. Voor zover wij uw gegevens niet gebruiken voor klantenondersteuning (zie in detail paragraaf 3.3.), bewaren wij de voor de afwikkeling van het contract verzamelde gegevens tot het einde van het contract of tot het verstrijken van eventuele contractuele garantie- en waarborgaanspraken. Na het verstrijken van de genoemde termijn bewaren wij de wettelijk vereiste persoonsgegevens gedurende de voorgeschreven wettelijke termijn. Gedurende deze periode (gewoonlijk zes tot tien jaar na de sluiting van de overeenkomst) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.
3.3. GEGEVENSVERWERKING VOOR KLANTENONDERSTEUNING OF KLANTENSERVICE
3.3.1. Informatieve doeleinden

Voor zover u zich heeft ingeschreven voor ons Aanbod, beschouwen wij u als een bestaande klant. In dat geval verwerken wij uw gegevens om u informatie toe te zenden, bijvoorbeeld over nieuwe, uitgebreide of verbeterde functies, producten en diensten.

3.3.2. GERICHTE RECLAME
Om ervoor te zorgen dat u alleen die informatie ontvangt die voor u van belang is, categoriseren wij uw klantprofiel en vullen dit aan met andere informatie. Wij gebruiken zowel statistische informatie als informatie over u (bv. referentiegegevens of basisgegevens uit uw klantenprofiel). Het doel is om ons aanbod te optimaliseren op basis van uw werkelijke of veronderstelde persoonlijke interesses en/of behoeften en om u passende aanbevelingen te doen, zodat u niet wordt verveeld met onnodige promoties.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerkingen is artikel 6, lid 1, onder b) en f), van de GDPR en artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR. De verwerking van bestaande klantengegevens voor reclamedoeleinden wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang overeenkomstig overweging 47 van de GDPR.

3.3.3. Klantenondersteuning

Gorgias

Wij gebruiken het Gorgias ticketing systeem, 768 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA ("Gorgias") voor de verwerking van service, support en andere verzoeken van gebruikers op basis van artikel 6(1)(b) GDPR. Als u een ondersteuningsverzoek indient via een van onze kanalen (bijv. ons contactformulier, live chat, e-mail, enz.), zullen de volgende gegevens (afhankelijk van de inhoud en het geselecteerde contactkanaal) worden verwerkt via de servers van Gorgias:
de gegevens die u hebt ingevoerd,
uw naam,
● uw e-mail adres,
● uw browser informatie,
● uw IP-adres.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Gorgias kunt u vinden in het privacybeleid van Gorgias dat beschikbaar is op: https://www.gorgias.io/privacy/gdpr. Als u vragen hebt, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionarissen voor gegevensbescherming van Gorgias op het volgende adres: support@gorgias.io.

3.3.4. Verzending van de nieuwsbrief

Wij bieden geïnteresseerde klanten de mogelijkheid om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat het ingevoerde e-mailadres daadwerkelijk aan de geïnteresseerde klant wordt gekoppeld, maken wij gebruik van de dubbele opt-in procedure: zodra u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd. Wij slaan de in dit proces verzamelde gegevens uitsluitend op voor documentatie- en verificatiedoeleinden. Deze gegevens omvatten met name:
● het doorgegeven e-mail adres,
● het IP-adres van het gebruikte apparaat
de datum en het tijdstip van de registratie,
● de manier van aanspreken,
de datum, de inhoud en het tijdstip van de bevestigingsmail,
● het IP-adres van het apparaat dat voor de bevestiging wordt gebruikt,
en de datum en tijd van uw bevestiging.
De gebruikte rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de contractuele relatie, aangezien wij de rechtmatigheid van de verzending van de Nieuwsbrief kunnen aantonen. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de wettelijk vereiste persoonsgegevens gedurende de voorgeschreven wettelijke termijn. Gedurende deze periode (doorgaans tien jaar na het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Hiertoe klikt u gewoon op de uitschrijfknop in de desbetreffende e-mail of stuurt u een korte e-mailbericht. Hiervoor kunt u gebruik maken van de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

3.3.5. Recht van bezwaar

U kunt uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te allen tijde kosteloos intrekken, afzonderlijk voor het desbetreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Het volstaat een e-mail of een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres.

In geval van een klacht zullen wij het betrokken contactadres blokkeren voor verdere verwerking van de promotionele gegevens. Wij zullen uw bezwaar zo snel mogelijk verwerken en de overeenkomstige blokkeringsmaatregelen onmiddellijk na verificatie ten uitvoer leggen. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen nog informatie of productaanbevelingen kunnen worden verzonden, zelfs nadat uw bezwaar is ontvangen. Dit is enkel om technische redenen en betekent niet dat wij uw klacht niet zullen behandelen. Dank u voor uw begrip.
4. Gegevensverwerking voor het verlenen van onze diensten
In het navolgende willen wij u informeren over de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de verstrekking van ons Aanbod:
4.1. ONLINE AANWEZIGHEID EN WEBSITE-OPTIMALISATIE
Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Om onze klanten het best mogelijke product te kunnen leveren, om de kwaliteit van ons Aanbod van tijd tot tijd te verbeteren en om de belangen van onze klanten te beschermen, zullen wij, onder bepaalde omstandigheden, bepaalde gegevens bekendmaken aan derden; een dergelijke bekendmaking zal echter altijd onderworpen zijn aan strikte beperkingen, die hieronder meer in detail worden beschreven:

4.1.1. Cookies - Algemene informatie

Wij gebruiken cookies op onze website op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Ons belang bij het optimaliseren van onze aanbiedingen moet worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde verordening. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw terminal (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u ons aanbod gebruikt. Cookies brengen geen schade toe aan uw terminal en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. Cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan die in elk geval specifiek is voor de gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat wij u onmiddellijk kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient onder meer om het gebruik van ons Aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken sessiecookies om te detecteren dat u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Als u ons aanbod later nog eens gebruikt, herkent de cookie u automatisch. Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies voor gebruiksvriendelijkheidsdoeleinden, die gedurende een bepaalde vastgestelde periode op uw terminal worden opgeslagen. Deze worden automatisch gewist wanneer u vertrekt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om het gebruik van onze aanbiedingen statistisch bij te houden en te evalueren om ze voor u te optimaliseren en om informatie te tonen die specifiek op uw behoeften is afgestemd. Deze cookies stellen ons in staat u automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies zal er echter voor zorgen dat u geen toegang meer heeft tot de volledige functionaliteit van onze Aanbiedingen. Hoe lang cookies worden opgeslagen, hangt af van het beoogde gebruik en is niet voor iedereen gelijk.

4.1.2 Kalviyo
Om onze inspanningen op het gebied van klantenbinding in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR te ontwerpen en voortdurend te verbeteren, gebruiken we een e-mailmarketingplatform Klaviyo, 225 Franklin St, Floor 10, Boston, MA 02110, VS (hierna "Klaviyo"). Wij gebruiken Klaviyo voor onze e-mailmarketingcampagnes en om contact op te nemen met onze geregistreerde gebruikers. Wanneer u zich twee keer aanmeldt voor de e-maillijst van DoveoStore, sturen wij de volgende informatie naar Klaviyo:
uw naam,
● uw emailadres,
● uw tijdzone,
● informatie over uw toestel (schermresolutie, browserinformatie en besturingssysteem),
● uw IP-adres,
● uw locatie en
de gebruikte taal.
U kunt uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde intrekken door te klikken op de knop "Uitschrijven" in elke nieuwsbrief of door ons eenvoudig mee te delen dat u in de toekomst geen prijs stelt op de verwerking van uw gegevens. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

4.1.3. Facebook pixels

Om de conversie van onze Facebook-campagnes naar behoefte te gebruiken, verder te optimaliseren en te evalueren, gebruiken we een individuele gedragspixel van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") in overeenstemming met artikel 6(1)(f) GDPR. Deze pixel is ingebed in de code van onze website. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat de Facebook-advertenties die wij initiëren, alleen worden weergegeven op de pagina van gebruikers die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in onze diensten. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze Facebook-advertenties de potentiële interesse van de gebruiker wekken en hem niet irriteren. Wij volgen ook de acties van Facebook-gebruikers nadat zij een van onze Facebook-advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt. Zo kunnen wij de conversie van de desbetreffende campagne evalueren voor statistische, marktonderzoeks- en factureringsdoeleinden. De volgende informatie wordt verwerkt:
Tijdstempel,
de URL,
campagne-informatie (inclusief drukspecificatie, formulierveld, geactiveerde knop).
De aldus verzamelde gegevens zijn anoniem en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Verwerking ten behoeve van op gedrag en interesses gebaseerde reclame wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang in overeenstemming met overweging 47 van de GDPR. De gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen en worden vervolgens automatisch gewist.

Als u na het plaatsen van de pixel inlogt op uw Facebook-account of als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd, is het mogelijk dat deze gegevens door Facebook worden opgeslagen en verwerkt, waarover wij u hierbij informeren. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en gebruiken voor advertentiedoeleinden in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt meer informatie vinden over de Facebook pixel. U kunt Facebook en zijn partners toestemming geven om advertenties op Facebook en andere sites weer te geven. U kunt uw toestemming voor speciale gegevensverwerking te allen tijde intrekken door uw Facebook-instellingen te wijzigen of door ons eenvoudigweg mee te delen dat u in de toekomst niet langer prijs stelt op dit soort verwerking. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming. Er zij op gewezen dat het aangegeven bezwaar alleen geldt voor het gebruikte apparaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid en de privacyinformatie van Facebook.

4.1.4. Facebook gelijkaardige doelgroepen campagnes

Om de conversie van onze Facebook-campagnes naar behoefte te gebruiken, verder te optimaliseren en te evalueren, gebruiken we een individuele gedragspixel van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") in overeenstemming met artikel 6(1)(f) GDPR. Meer informatie over Facebook's Similar Audiences campagnes is te vinden op: https://www.facebook.com/business/help/365463786964246

Dergelijke verwerking met het oog op op gedrag en interesses gebaseerde reclame wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang in overeenstemming met overweging 47 van de GDPR. Als u deel uitmaakt van Facebook's Similar Audiences, sturen wij uw e-mailadres en apparaat-id door naar Facebook. U kunt uw toestemming voor speciale gegevensverwerking te allen tijde intrekken door uw Facebook-instellingen te wijzigen: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads of door ons eenvoudig mee te delen dat u in de toekomst niet langer prijs stelt op dit soort verwerking. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

4.1.6 Google Analytics

Om ons Aanbod naar behoefte vorm te geven en voortdurend te optimaliseren, maken wij gebruik van de Google Analytics-dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google") in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), GDPR. Door het gebruik van cookies creëert Google gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals.
browser type/versie,
● het gebruikte besturingssysteem,
● de verwijzende URL (de pagina die u eerder bezocht),
● de hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
de tijd van de serveraanvraag.
worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van het Aanbod te evalueren, rapporten over activiteiten op te stellen en andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van het Aanbod voor marktonderzoek en op behoeften gebaseerde ontwerpdoeleinden. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien de wet dit vereist of indien derden opdracht krijgen deze gegevens te verwerken. Uw IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toeschrijving niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen of uw toestemming voor verdere verwerking via de cookie intrekken door op deze link te klikken en u af te melden; wij wijzen u er echter op dat in dat geval niet alle functies van onze aanbiedingen volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u de aanmaak van door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van ons aanbod (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van dergelijke gegevens door Google voorkomen door de browser add-on te downloaden en te installeren. Wij bevelen het gebruik van de privémodus aan op mobiele toestellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

4.1.7 Google Tag Manager

Met Google Beacon Manager kunnen wij de beacons op onze website beheren (websitecode). Deze maken het gemakkelijker om ons aanbod te beheren en te ontwikkelen en verminderen de laadtijd. Google Tag Manager implementeert alleen de website code. Google Beacon Manager maakt geen cookies aan en verzamelt geen persoonlijke informatie. Het instrument integreert alleen websitecode die wij elders hebben opgeslagen en die kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Het hulpmiddel dient alleen om de modulatie van de code te vergemakkelijken, maar heeft geen toegang tot de gegevens die door de code worden verwerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele tags die in dit privacybeleid zijn opgenomen. Meer informatie over Google Tag Manager en de gebruiksvoorwaarden vindt u op de Google-pagina's.

4.1.8. Stripe betalingsverwerkingsdienst

Voor de uitvoering van het contract en in het bijzonder voor de verwerking van de betaling geven wij uw naam en e-mailadres door aan onze betalingsdienst Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland ("Stripe") in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) en b), GDPR. Door het gebruik van de bibliotheek van Stripe verwerken wij de tijdens het bestelproces ingevoerde informatie (adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) niet, maar sturen wij deze rechtstreeks vanuit uw browser door naar Stripe. De gegevens worden uitsluitend door Stripe gebruikt voor de uitvoering en voltooiing van het betalingsproces en worden veilig verzonden via de "SSL"-coderingsmethode. Stripe is PCI DSS gecertificeerd. Stripe kan persoonlijke informatie overdragen, verwerken en opslaan buiten de Europese Unie. Meer informatie over het privacybeleid van Stripe vindt u op deze link.

4.1.10 SMSBump

Wij gebruiken SMSBump om een waarschuwing te sturen wanneer een klant zijn winkelwagentje verlaat voordat hij heeft afgerekend. SMSBump noch deze informatie zal ooit worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of om ze te koppelen aan aanvullende gegevens over een individuele gebruiker. SMSBump verzamelt alleen:


Naam
Telefoonnummer
Status aflevering bericht
● Link interacties
Als u het privacybeleid van SMSBump wilt inzien, klik dan op de volgende link. Als u zich wilt afmelden voor SMS-berichtwaarschuwingen, bieden wij een manier om u af te melden voor elke verstuurde SMS.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: contact@Doveo-store.com.
5. Ontvangers buiten de EU
Zoals vermeld in de punten 3.4 en 3.5 hierboven, kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit geldt met name voor de verwerking van de genoemde analyse- en targetingtechnologieën, die ertoe kunnen leiden dat gegevens worden doorgegeven aan de servers van dienstverleners. Andere ontvangers kunnen gelieerde dienstverleners zijn die wij nodig hebben om onze diensten te verlenen, zoals hostingproviders, CRM-tools of leveranciers van analysediensten. Deze servers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Wij zien erop toe dat deze dienstverleners gegevensbeschermingsnormen garanderen die gelijkwaardig zijn aan die van de GDPR en dat de toepasselijke richtlijnen worden nageleefd. Daarom werken wij alleen met gecertificeerde dienstverleners. Voor de genoemde certificering heeft de Europese Commissie onder nummer C(2016) 4176) vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau toereikend is in overeenstemming met artikel 45 van de GDPR. Het gebruik van de genoemde gecertificeerde dienstverleners voldoet dus aan de Europese norm van gegevensverwerking overeenkomstig de wet. Bovendien hebben dienstverleners die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, ons voldoende contractuele garanties gegeven voor de naleving van deze Europese normen en de overname van de rechten van de betrokkenen, bijvoorbeeld op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
6. Uw rechten
6.1. OVERZICHT
Naast het recht om de door u verleende toestemmingen aan te vechten, kunt u de volgende rechten uitoefenen indien aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:
● Het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen overeenkomstig artikel 15 van de GDPR,
In het geval van doorgiften overeenkomstig de artikelen 46, 47 of 49, lid 1, punt 2, van de GDPR, het recht op informatie over of verwijzing naar passende of voldoende waarborgen en de mogelijkheid om een kopie van dergelijke waarborgen te krijgen of indien dergelijke waarborgen beschikbaar zijn,
● Uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen overeenkomstig artikel 15 van de GDPR,
● Het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of juiste gegevens aan te vullen overeenkomstig artikel 16 van de GDPR,
● Het recht om uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen te wissen overeenkomstig artikel 17 van de GDPR,
● Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR,
● Het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR.

6.2. RECHT VAN BEZWAAR
Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, van de GDPR is het mogelijk om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in dit privacybeleid beschreven verwerkingsdoeleinden op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Afgezien van het bijzondere recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden (zie punt 3.3 hierboven), vereist de GDPR dat wij een algemeen recht van bezwaar alleen toepassen als u ons redenen van zwaarwegend belang (bv. gevaar voor het leven of de gezondheid) voorlegt. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met onze bevoegde toezichthoudende autoriteit: Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Berlijn, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn, Duitsland.
7. Gegevensbeveiliging
Wij hanteren de hoogste normen van informatiebeveiliging voor onze infrastructuur en de verwerking van uw gegevens. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van IT-beschermingsmechanismen zoals firewalls en gegevensversleuteling. Onze gebouwen en gegevens zijn onderworpen aan fysieke toegangscontroles. Alleen de werknemers die voor hun werk toegang tot de persoonsgegevens van onze klanten nodig hebben, krijgen toegang.

Alle gegevens die u ons persoonlijk hebt toegezonden, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden via de algemeen beveiligde standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een beproefde, veilige standaard die onder meer wordt gebruikt voor online banktransacties. U herkent een SSL-verbinding aan de s achter http (https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool onderaan in de browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend getoetst aan de technologische vooruitgang, regelmatig aangepast aan de respectieve risico's en, indien nodig, verbeterd.
8. Privacybeleid voor kinderen.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Daarom verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar en staan wij hen ook niet bewust toe zich te registreren. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u ons geen informatie over uzelf te sturen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand onder de 16 jaar mag persoonlijke informatie aan de Diensten verstrekken. Indien ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen wij het kind daarvan in kennis stellen.

Indien wij vernemen dat wij zonder verificatie van de ouderlijke toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij die informatie zo spoedig mogelijk wissen. Als u denkt dat wij informatie hebben over of met betrekking tot een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via marius@cubert.co.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid.
Indien wij ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op onze website bekendmaken om u te informeren over welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze kunnen vrijgeven. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020.