Juridische Kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door verbinding te maken met deze site, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Ook, in overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website Doveo-store.com:

Hosting :
Host: Shopify 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland Website: https://fr.shopify.com/


Ontwikkeling:
Shopify Adres: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland Website: https://fr.shopify.com/


Gebruiksvoorwaarden:
Deze site (Doveo-store.com) wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz... DoveoStore gebruikt alle middelen die haar ter beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De gebruiker dient derhalve zelf zorg te dragen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site te melden die hij/zij nuttig acht. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie, en eventuele directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.
Cookies: De site Doveo-store.com kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische doeleinden en weergave. Een cookie is een informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies.
Site editor :

Hyperlinks : De websites van DoveoStore kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. DoveoStore heeft geen middelen om de sites te controleren die verbonden zijn met haar internetsites. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden. Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van DoveoStore niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DoveoStore. Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de internetsites van DoveoStore wil instellen, moet hij/zij een e-mail sturen die toegankelijk is op de site, om zijn/haar verzoek tot instelling van een hyperlink te formuleren. DoveoStore behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.


Verleende diensten :

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf zijn te vinden op onze site Doveo-store.com.

DoveoStore streeft ernaar om de informatie op de site Doveo-store.com zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De informatie op de site Doveo-store.com is niet volledig en de foto's zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt werden gebracht. Bovendien wordt alle informatie op de site Doveo-store.com ter informatie gegeven en is het mogelijk dat deze zonder voorafgaande kennisgeving wordt gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens:
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meld dit dan per e-mail aan contact@Doveo-store.com, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.). Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recent materiaal, vrij van virussen en met een geüpdatete browser van de laatste generatie. DoveoStore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze internetsite worden gelegd naar andere bronnen op het internetnetwerk.


Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van de website Doveo-store.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DoveoStore. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Procesvoering:

Deze voorwaarden van de site Doveo-store.com worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die de zetel van het bedrijf hangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Cookies

De site Doveo-store.com maakt gebruik van cookies die het mogelijk maken informatie over het traject van de klant te traceren en te registreren. Deze cookies zijn bedoeld om de site en de navigatie te verbeteren. Ze worden automatisch verwijderd binnen 1 maand. Ze worden ook gebruikt om surfstatistieken op te stellen en er wordt een waarschuwing gegeven bij het eerste bezoek aan de site, overeenkomstig de RGPD-wet.

Persoonsgegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer u onze website Doveo-store.com bezoekt. Dit beginsel kent echter bepaalde uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier invult, in de rubriek "contact". In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf, of het ontvangen van de nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u op onze website surft, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Deze gegevens worden automatisch verwerkt. Het kan worden doorgegeven aan commerciële partners die bijdragen tot de levering van de Producten en het uitvoeren van betalingen, uitsluitend voor dit doel, hetgeen de Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. In het kader van online betalingsdiensten verzamelen deze diensten bepaalde persoonsgegevens van de Klanten. Deze gegevens worden bewaard met het oog op de afhandeling van de geplaatste bestelling, tenzij het bewaren van deze gegevens wettelijk verplicht is; in dat geval maakt de Klant bezwaar en zal hij geen gebruik kunnen maken van de diensten van deze site. De klant heeft ook de keuze om zich al dan niet uit te schrijven voor nieuwsbrieven en e-mails die hij of zij ontvangt. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met name wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden en Europese Verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, portabiliteit en verwijdering van zijn gegevens of om de verwerking te beperken. Zij kunnen ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die hen betreffen. In het geval van een inbreuk op de beveiliging zullen klanten van DoveoStore een e-mail ontvangen waarin de inbreuk wordt gemeld. DoveoStore zal alle financiële, personele en materiële maatregelen nemen om deze inbreuk ongedaan te maken.

contact@doveo-store.com